שירותי צילום והעתקה

כללי שימוש בכל אוספי התצלומים

(אוסף כללי, אוסף סוסקין, אוסף עיתון דבר) וכן אוסף הכרזות והכרוזים

 1. השימוש בתצלומים אינו חל לחלוטין על פרסומם והצגתם בכל צורה ולכל מטרה שהיא, מבלי לבקש מראש היתר מיוחד ממכון לבון, אשר יינתן בכתב על ידי עובדי המכון המוסמכים לכך.
 2. היתר השימוש בתצלומים אינו חל על פרסומם והצגתם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. באם יעלה הצורך בפרסום מעין זה, ניתן יהיה לבצע זאת  רק עם קבלת היתר מיוחד מטעם מכון לבון, אשר יינתן מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים לכך במכון.
 3. בכל פרסום: מחקר, רשימה, הקלטה, הפקה, הסרטה, הקרנה, או חומר כלשהו אשר יפורסם ובהכנתו יחול שימוש בכל צורה שהיא – אם במישרין ואם בעקיפין – בחומר האצור במכון, חובה לתת קרדיט למכון לבון ולציין במפורש: מכון לבון – ארכיון תנועת העבודה, תוך אזכור שם הצלם (אם קיים).
 4. לספריית המכון יימסר ללא תמורה עותק אחד מספר, תזה, חוברת, קטלוג, העתק של סרט או מאמר שפורסם, ואשר נעשה בהם שימוש בחומר של המכון.
 5. השימוש בתצלומים של אוסף עיתון דבר, מחייב קבלת היתר שימוש ממכון לבון וכמו כן מגורמים נוספים שהם בעלי זכויות יוצרים של התצלומים – הצלם או מי שמחזיק בזכויותיו. בכל מקרה בו יפר המשתמש התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו בהיתר השימוש בתצלומים, הוא יהא חייב לשפות את המכון בגין נזק כלשהו אשר ייגרם כתוצאה מההפרה, ובלבד שהמכון הודיע לו על כך בזמן סביר, ותינתן לו ההזדמנות להתגונן בשל דרישה או תביעה הנובעת הפרת כתב ההתחייבות.
 6. אין להעביר את החומר הארכיוני – התצלומים, לאדם/ גוף/ צד שלישי כלשהו, ללא קבלת היתר מיוחד לכך מטעם מכון לבון. ההיתר יינתן מראש ובכתב על ידי הגורמים המוסמכים לכך במכון.
 7. כל שימוש בתצלומים ללא מילוי תנאים אלו יהא על אחריות המשתמש.

כללי הזמנה וצילומי מסמכים

 • כל הצילומים יבוצעו במכון, לפי תור, ובידי עובד מקצועי המתמחה בכך.
 • יצולמו רק אותם פריטים (תיקים, ספרים, עיתונות), שתהליך הצילום אינו עלול לגרום להם נזק, וזאת לפי שיקולם של עובדי המכון.
 • יש לסמן את הדפים לצילום בסימניות של המכון ולמלא דף הזמנה, הצילומים יוחזרו עם הסימניות וחותמת, המציינים את סימול התיק.
 • יש לשלם מראש עבור הצילומים. במקרה של צילומים למען מוסד או גוף כלשהו, ניתן להמציא כתב התחייבות כספית.
 • אם חלים על תצלום או סרט זכויות יוצרים, על אחריותו של המזמין להקפיד על שמירתם.

המכון אינו מתחייב לבצע את צילום המסמכים המוזמנים ביום ביצוע הזמנתם. הצילומים שהוזמנו ישמרו למשך חודש ימים ובאחריות המזמין  לקחתם.